Privacyverklaring Ansen Aardgasvrij – energieKansen

Versie juli 2022

U heeft interesse getoond in het project ‘Ansen Aardgasvrij’. In deze privacyverklaring leest u alles over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.

Projectomschrijving
Het project ‘Ansen Aardgasvrij’ is beschreven in het Uitvoeringsplan “Ansen Duurzaam Actief” en is hier te downloaden.

Het project is één van de proeftuinen die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgekozen om als voorbeeld te dienen om Nederland in 2050 aardgasvrij te krijgen. In het project wordt geprobeerd om Ansen aardgasvrij te maken. De gemeente De Wolden heeft voor dit project een subsidie ontvangen en bekleedt daardoor de rol van opdrachtgever.

U kunt als huishouden of bewoner besluiten deel te nemen aan het project ‘Ansen Aardgasvrij’. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop u gas kunt besparen. Daarnaast onderzoekt de projectgroep de mogelijkheden voor groen gasproductie.

Uw gegevens worden in opdracht van de gemeente De Wolden en haar projectpartners verzameld voor het project ‘Ansen Aardgasvrij’. Daarom is het voor u goed om te weten er met uw gegevens wordt gedaan en hoe u uw wensen rondom uw gegevensgebruik kunt aangeven. Daarover gaat deze privacyverklaring.

Doel gegevens

Voor de uitvoering van dit project verzamelen de gemeente De Wolden en haar projectpartners persoonsgegevens op basis van wettelijke verplichtingen en publiekrechtelijk taak. Onder de uitvoering van het project vallen een aantal onderdelen. Deze worden hieronder nader toegelicht:

 • Communicatie rondom uw deelname

Wanneer u zich opgeeft voor het project ‘Ansen Aardgasvrij’, kan de projectgroep contact met u opnemen over uw voortgang in het project of de algemene project-ontwikkelingen en -wijzigingen. Hiervoor worden uw telefoonnummer en/of emailadres gebruikt, die u heeft ingevuld in het aanmeldformulier.

 • Screening van uw jaarlijkse gasverbruik en opstellen advies

Wanneer u zich aanmeldt voor een energiescan, ontvangt u een inventarisatieformulier. Hierin worden gegevens over uw gasverbruik en uw woning verzameld. Op basis van deze gegevens kan het adviesbureau W2N Engineers na de energiescan een maatwerk adviesrapport opstellen. De gevraagde gegevens worden o.a. gebruikt om te bepalen welke hybride warmtepomp van meerwaarde is voor uw woning en hoe deze moet worden geplaatst.

 • Benodigde gegevens voor de subsidie aanvraag

Wanneer u de projectsubsidie wilt aanvragen, worden op basis van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens verzameld, zoals uw IBAN-nummer.  Dit geldt ook als u een Energiebespaarlening wilt aanvragen en hiervoor hulp vraagt aan de projectgroep.

 • Versturen van nieuwsbrieven

Wanneer u interesse toont in het project door u aan te melden voor een energiescan, houdt de projectgroep u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en activiteiten rondom het project. Daarom ontvangt u de nieuwsbrief als u het aanmeldformulier op de website of op formulieren bij projectevenementen invult. Als u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink onder elke nieuwsbrief. U kunt ook een mail sturen naar info@energiekansen.nu met het verzoek om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

 • Uitlezen slimme meter 

Wanneer u overgaat tot deelname en besluit gas te besparen, bieden wij u de mogelijkheid om uw gas- en elektriciteitsverbruik real time en online in te zien. U kunt dan van uzelf (individueel) en van de andere deelnemers (geanonimiseerd en gebundeld) zien hoeveel er samen in het dorp bespaard wordt. Deze uitlezing gaat via (de P1-poort van) uw slimme meter. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient u apart toestemming te verlenen. Daartoe nemen wij contact met u op rond de besluitvorming over de investering in hybride warmtepomp, zonnepanelen en kierdichting.

 • Gasproductie

Het project ‘Ansen Aardgasvrij’ bestaat ook uit het deelproject “groen gas produceren”.  De projectgroep zoekt naar (lokale) mogelijkheden voor groen gasproductie.

Ontvangers

De persoonsgegevens die de gemeente De Wolden in het project ‘Ansen Aardgasvrij’ verzameld, worden gedeeld met:

 • Projectorganisatie

Tijdens de uitvoering van het project is er een aantal partners en partijen actief betrokken. De partijen die met persoonsgegevens werken, hebben een verwerkersovereenkomst met de gemeente De Wolden getekend. In deze verwerkersovereenkomst wordt benadrukt dat vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens. De projectpartners kunnen indien nodig/vereist bepaalde persoonsgegevens van u inzien. Daarnaast is er een aantal partijen actief dat geen gegevens verwerkt, deze partijen hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Projectgroep ‘Ansen Aardgasvrij’
De projectgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers (natuurlijke personen) vanuit de lokale gemeenschap. Deze vrijwilligers zijn actief betrokken bij het uitvoeren van het project,  onder andere door het organiseren van bewonersavonden en het verzorgen van informatievoorziening rondom het project. Deze groep vrijwilligers heeft een geheimhoudingsverklaring getekend met de gemeente De Wolden.

W2N Engineers
Het inventarisatieformulier voor de beoordeling van uw woning wordt gedeeld met het onafhankelijk energieadviesbureau W2N Engineers. Zij is een partner binnen het project ‘Ansen Aardgasvrij’. W2N Engineers stelt een maatwerkadvies voor het verminderen van uw gasverbruik op. Uw gegevens worden op uw verzoek gedeeld met de aan het project verbonden installateurs. Zij kunnen op basis van dit maatwerkadvies een offerte uitbrengen. W2N Engineers heeft een verwerkersovereenkomst getekend met gemeente De Wolden.

Stichting Samen Energieneutraal 
Stichting Samen Energieneutraal (SEN) bekleedt een actieve rol bij de begeleiding van de bewoners en bij het opstellen van het gasbesparingsadvies.

Enablemi 
Enablemi is betrokken bij de uitvoering van het project. Ze is onder andere verantwoordelijk voor het projectmanagement en bepaalde compliancetaken. Enablemi heeft een verwerkersovereenkomst getekend met gemeente De Wolden.

Holtien11 
Webdesign Holtien11 heeft deze website gemaakt en is verantwoordelijk voor het goed functioneren hiervan. Zij plaatste een Cookies programma om uw veiligheid zo goed mogelijk te garanderen.

 • Derden

In het project ‘Ansen Aardgasvrij’ zijn derden betrokken.

Installateurs
Binnen het project spelen de installateurs een grote rol. Wanneer u besluit om het maatwerkadvies van W2N Engineers op te volgen, dan heeft u zelf de keuze door welke installateur u deze opdracht wilt laten uitvoeren. Dit betekent dat u een dienst aangaat met een bepaalde installateur en de daarbij akkoord gaat met het privacy statement van deze installateur. Hoe de installateurs met uw persoonsgegevens omgaan, valt daarom buiten de projectorganisatie. Dit betekent dat de projectorganisatie ‘Ansen Aardgasvrij’ en daarmee de gemeente De Wolden niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Opslag periode  

 • Projectorganisatie

De verzamelde gegevens zullen door de projectorganisatie ‘Ansen Aardgasvrij’ op basis van de bewaartermijn van de archiefwet voor 10 jaar worden bewaard. Deze bewaartermijn gaat in wanneer de laatste activiteit rondom het project is afgerond.

 • Derden

De opslagperiode voor de bovengenoemde partijen is verschillend. Zie hiervoor per partij de eigen privacy policy.

Beveiliging

De persoonsgegevens die door gemeente De Wolden of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd. Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Bovendien wordt er regelmatig geëvalueerd met de functionaris gegevensbescherming van de gemeente De Wolden over hoe de gegevens worden verzameld en waarom deze worden verzameld.

Cookies website

De website van het project ‘Ansen Aardgasvrij’ maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. De website wordt beveiligd met een Cookiesprogramma, dat voorkomt dat uw gegevens worden gedeeld met andere websites of organisaties. Zo zijn uw gegevens optimaal beveiligd.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies:

 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd.
 • ‘Gegevens delen’ is uitgezet.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 

Nieuwsbrieven

Wanneer u interesse toont in het project door u aan te melden voor een energiescan, houdt de projectorganisatie u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en activiteiten rondom het project. Daarom ontvangt u de nieuwsbrief als u het aanmeldformulier op de website of op formulieren bij projectevenementen invult. Hierbij wordt enkel gebruik gemaakt van uw naam en emailadres. Deze gegevens worden gebruikt om met het programma ‘Laposta’ de nieuwsbrieven te versturen en worden nooit aan derden verstrekt. Laposta handelt binnen de AVG-richtlijnen.

Als u de nieuwsbrief ontvangt, legt het programma vast wanneer deze wordt geopend en op welke links er eventueel wordt geklikt. Als u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink onder elke nieuwsbrief. U kunt ook een mail sturen naar info@energiekansen.nu met het verzoek om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer vanuit het project ‘Ansen Aardgasvrij’. Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Als u dat wilt, kunt u ons daarom verzoeken.


Uw rechten

 • Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij het project ‘Ansen Aardgasvrij’ door de gemeente De Wolden vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de projectgroep . U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.

 • Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht uw gegevens te laten rectificeren door de projectorganisatie. Wanneer u dit wilt laten rectificeren, neem dan contact op met de projectgroep.

 • Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens voor het project ‘Ansen Aardgasvrij’ zijn vastgelegd? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Houd u er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op uw actieve deelname binnen het project. Wij raden u daarom aan om eerst met de projectgroep contact te zoeken en gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden en gevolgen.

 • Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de projectorganisatie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de projectgroep of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat de gemeente De Wolden uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Houd u er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op uw actieve deelname binnen het project. Wij raden u daarom aan om eerst met de projectgroep contact te zoeken en gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden en gevolgen.  

Plichten

De gegevens die gevraagd zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het uitvoeren van de activiteit rondom het project. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de projectorganisatie de betreffende dienst niet aanbieden.

Het project ‘Ansen Aardgasvrij’ en daarmee de gemeente De Wolden behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer gemeente De Wolden dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van het project ‘Ansen Aardgasvrij’ te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over het gebruik en het verwerken van uw gegevens door de gemeente De Wolden voor het project ‘Ansen Aardgasvrij’, dan kunt u contact opnemen met de projectleider:

Contactpersoon projectgroep: Jop Hessel, projectleider

E-mail: jop@enablemi.com
Telefoonnummer: 06 38911236