EnergieKansen (eKa)
De energie coöperatie van de schoolkring Ansen is opgericht in 2015 om het beleidsplan ‘Ansen Energie Neutraal 2030’ uit te voeren. De coöperatie is verantwoordelijk voor een aantal duurzaamheidsprojecten en -initiatieven in Ansen, waaronder het PAW-project ‘Ansen Aardgasvrij’.

Programma Aardgasvrije Wijken
Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Binnen dit programma werken deze partijen samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave. Ervaringen en aanpakken tussen de verschillende wijken worden uitgewisseld. Op basis van praktijkervaring worden knelpunten gesignaleerd, geagendeerd en waar mogelijk opgelost.

Gemeente De Wolden
Het project in Ansen is in lijn met de ambitie van de gemeente om in 2040 een energie neutrale bebouwde omgeving te hebben. Dit betekent dat ze, naast het volledig verduurzamen van de warmtevraag in 2030, in 2040 de elektriciteitsvraag 100% duurzaam wil invullen. De gemeenteraad juicht het initiatief van de bewoners van Ansen dan ook toe en speelt een faciliterende rol in het project en volgt de vorderingen op de voet. 

Energieadviseur
Naast het besparen van energie kijkt W2N Engineers ook welke oplossingen het beste bij de wensen van de bewoner passen. Voor een goed antwoord hierop, brengen onze energieadviseurs alle energetische aspecten in kaart met de vrijblijvende energiescan. Het energieadvies geeft zicht op de potentiële energiebesparing, energiekosten en terugverdientijd.

Enexis
Enexis is als netbeheerder betrokken bij zowel het besparingsdeel van het project, als ook het productiedeel. Enexis beheert het elektriciteits- en gasnetwerk in de regio en neemt vanuit die rol deel aan de stuurgroep. Enexis helpt zo bij het bepalen waar een eventuele zonneweide kan komen en waar het beste een vergister geplaatst kan worden.

Enablemi
Enablemi wil graag bijdragen aan een betere samenleving. Dit doet ze door innovaties en ideeën die leiden tot (meer) vrijheid, gezondheid en duurzaamheid een duw in de rug te geven. Enablemi werkt nauw samen met bewoners aan een aardgasvrij milieu.

Holtien11
Holtien11 is verantwoordelijk voor de website, nieuwsbrieven en de vormgeving van on- en offline communicatie.